Start arrow Logo Stowarzyszenia
Logo Stowarzyszenia Drukuj Email
29.11.2009.

UCHWAŁA nr 1/2009
Zarządu Stowarzyszenia Saab Klub Polska
z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie: zasad i warunków używania nazwy i logo

Stowarzyszenia Saab Klub Polska

Na podstawie § 43, § 4, § 18 pkt 5, § 19 pkt 2, § 21 Statutu Stowarzyszenia Saab Klub Polska uchwala się, co następuje:

 

§ 1
1. Nazwą i logiem Saab Klub Polska posługują się władze statutowe Stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne utworzone przez te władze w trybie obowiązującego Statutu Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia Saab Klub Polska mogą używać nazwy i logo Saab Klub Polska jako określenie swego członkostwa w Stowarzyszeniu z zastrzeżeniem § 2.
3. Członkowie Stowarzyszenia Saab Klub Polska mający prawo używania logo Saab Klub Polska na mocy Statutu Saab Klub Polska, niniejszych postanowień lub umów zawartych z Zarządem Saab Klub Polska, nie mogą udzielać dalszej zgody, tj. cedować lub udostępniać tego prawa odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz kogokolwiek bez pisemnej zgody Zarządu Saab Klub Polska.
4. Przeniesienie tego prawa na inne osoby, w tym członków forum i stowarzyszenia, wymaga odrębnej zgody Zarządu Saab Klub Polska.
 
§ 2
1. Nazwa i logo Saab Klub Polska mogą być używane jedynie do działalności zgodnej ze Statutem i przepisami wewnętrznymi Saab Klub Polska.
2. Korzystanie z nazwy bądź logo lub chociażby sugerowanie, że prowadzona przez członka Saab Klub Polska działalność gospodarcza jest związana z Saab Klub Polska, jego władzami lub jednostkami organizacyjnymi wymaga zawarcia umowy cywilno-prawnej z Zarządem Saab Klub Polska.
3. Zarząd Saab Klub Polska może na podstawie ww. pisemnej umowy zezwolić na odpłatne stosowanie nazwy i logo Saab Klub Polska, jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z celami statutowymi Saab Klub Polska, a poziom i sposób ich stosowanianie narusza opinii i dobrego imienia oraz słusznych interesów Saab Klub Polska lub członków Stowarzyszenia.
4. Ocena sposobu stosowania nazwy i logo Saab Klub Polska pozostaje w gestii Zarządu Saab Klub Polska zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie cywilno-prawnej.

§ 3
Wszystkie władze statutowe i jednostki organizacyjne oraz członkowie Stowarzyszenia Saab Klub Polska powinni dbać o ochronę nazwy i logo Saab Klub Polska i ich stosowania wyłącznie zgodnie z niniejszymi zasadami.

§ 4

Członkowie Saab Klub Polska lub inne osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, używające nazwy lub logo Saab Klub Polska niezgodnie z niniejszymi postanowieniami powinni niezwłocznie zaprzestać stosowania nazwy i znaków towarowych Saab Klub Polska lub dostosować warunki ich używania do zasad niniejszego postanowienia pod rygorem sankcji przewidzianych w Statucie Saab Klub Polska, nie wyłączając konsekwencji cywilno-prawnych wynikających z art. 24 w związku z art. 43 Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo własności przemysłowej ((jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. art. 296 ust. 1 i 2 pkt 1-3).

§ 5

Logo Stowarzyszenia Saab Klub Polska, może pełnić funkcje promocyjne i może być używane:
1. podczas wszystkich imprez i uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Saab Klub Polska jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Zarządem Saab Klub Polska.
2. podczas wszelkich imprez o charakterze motoryzacyjnym, sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane przez Saab Klub Polska na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z Zarządem Saab Klub Polska.
3. do sygnowania dokumentów klubowych oraz na papeterii i wizytówkach Stowarzyszenia
4. jako element dekoracyjny na wszelkich upominkach, gadżetach, przedmiotach sprzedaży oraz promocji, związanych z Klubem i wyłącznie przez niego dystrybuowanych,
5. Dopuszcza się dystrybucję produktów z logo Saab Klub Polska przez podmioty, z którymi Stowarzyszenie zawarło odpowiednią umowę.

§ 6

1. Logo można umieszczać na stronach sieci Web z linkiem do strony Saab Klub Polska (http://www.saabklub.pl).
2. Logo musi być wyświetlane z zachowaniem minimalnego odstępu (20 pikseli) od innych graficznych lub tekstowych elementów na stronie. Logo Saab Klub Polska nie może być częścią żadnego innego logo. Znaki innych firm mogą jednak występować na tej samej stronie (z uwzględnieniem zasad opisanych w tym punkcie).

§ 8

Nie można zmieniać rozmiaru, proporcji, kolorów i elementów Logo, a także animować go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu. Nie wolno też usuwać, zniekształcać ani zmieniać żadnego elementu Logo.

§ 9

1. Nie wolno stosować własnych znaków, logo, haseł ani wzorów, które są łudząco podobne do logo Saab Klub Polska
2. Nie wolno umieszczać nazwy i logo Saab Klub Polska we własnych nazwach produktów, nazwach usług, znakach towarowych, logo ani nazwach firm.
3. Nie można umieszczać logo Saab Klub Polska w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje Saab Klub Polska lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z dowolnym przepisem prawa lub regulacją.
4. Nie wolno wyświetlać nazwy i logo Saab Klub Polska w żadnej witrynie, która zawiera lub wyświetla treści dla dorosłych, promuje hazard, obejmuje sprzedaż wyrobów tytoniowych lub alkoholu osobom poniżej 21 roku życia albo w inny sposób narusza obowiązujące prawo.

§ 10

Saab Klub Polska zastrzega sobie także prawo do podjęcia działań przeciw użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym jego własność intelektualną lub inne prawa.

§ 11

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Za zgodność
Prezes Stowarzyszenia Saab Klub Polska
Marcin Trybura

Wiceprezes
Stowarzyszenia Saab Klub Polska
Marcin Lotkowski

 
 
© 2007-2015 Saab Klub Polska