Start arrow Statut
Statut Drukuj Email
27.12.2010.
STATUT STOWARZYSZENIA SAAB KLUB POLSKATekst jednolity z dnia 8 grudnia 2018 r.
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Saab Klub Polska i zwane jest w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją działającą na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7

1. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, który zawiera w górnej części słowo SAAB, w środkowej części sylwetkę samolotu i w dolnej części słowa KLUB POLSKA
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej zawierającej następujące dane: nazwę, adres siedziby, adres strony internetowej, numer NIP i KRS. W środkowej części pieczęci znajduje się znak graficzny
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Barwami Stowarzyszenia jest kolor niebieski, biały i szary.

ROZDZIAŁ II: CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA


§8

Cele działania Stowarzyszenia są następujące:
1. popularyzacja marki Saab w Polsce oraz poza granicami kraju;
2. inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
3. kultywowanie historii marki Saab i opiekowanie się jej zabytkami;
4. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
5. ułatwienie kontaktu pomiędzy użytkownikami samochodów Saab w celu wymiany wiedzy i doświadczeń;
6. ułatwienie dostępu do wiadomości fachowych dotyczących marki Saab i poszczególnych modeli użytkownikom samochodów Saab w Polsce;
7. uzyskanie zniżek na produkty i usługi w serwisach, sklepach motoryzacyjnych itp., z których będą mogli korzystać członkowie stowarzyszenia.

§9

Cele swe Stowarzyszenie realizuje przez:
1. zrzeszanie osób zainteresowanych marką Saab;
2. inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
3. organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych;
4. organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej;
5. udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
6. udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju i techniki motoryzacyjnej;
7. organizowanie życia Stowarzyszenia;
8. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Stowarzyszenia;
9. wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
10. prowadzenie serwisu informacyjnego w Internecie;
11. wydawanie biuletynów informacyjno-reklamowych;
12. gromadzenie literatury technicznej i fachowych instrukcji napraw w celu udostępniania jej członkom Stowarzyszenia;
13. działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków honorowych;
3. członków wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wykaże się zaangażowaniem w działania na rzecz Stowarzyszenia.
2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
3. Małoletni mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§12

1. Osoba pragnąca wstąpić w poczet członków zobowiązana jest do złożenia deklaracji członkowskiej z oryginałem podpisu oraz opłacenia składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy, a osoba małoletnia przedłożyć ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.
2. Deklaracje członkowskie przyjmowane są cały rok a rozpatrywane przez Zarząd nie rzadziej, jak raz na dwa miesiące.
3. Po przyjęciu deklaracji Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub odrzuceniu kandydatury.

§13

Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego po uzyskaniu pełnoletniości;
2. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. udziału w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu Członków po uzyskaniu pełnoletniości,
4. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia;
5. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w wybranych przez siebie dziedzinach;
6. korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia;
7. uczestniczyć w imprezach i zlotach organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach ustalonych przez Zarząd w regulaminach;
8. oznakowania swojego samochodu znakiem graficznym Stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny jest obowiązany:
1. brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnie opłacać składki członkowskie;
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności członka Stowarzyszenia;
5. postępować zgodnie z interesem Stowarzyszenia i chronić majątek Stowarzyszenia jak dobro własne;
6. informować o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej. Uchybienie obowiązkowi informowania obciąża danego członka;
7. wykazać się zaangażowaniem w działaniach na rzecz Stowarzyszenia.

§15

1. Godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia” nadawana jest osobom za szczególnie wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

§16

1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji z oryginałem podpisu.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia i używać jego znaku na uzgodnionych zasadach.
5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz towarzyszenia oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.

§17

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2) niepłacenia składki członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy do ostatniego dnia lutego;
3) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia;
4) śmierci;
5) utraty osobowości prawnej;
6) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
2. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 3, członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków poprzez zgłoszenie do Zarządu, w terminie 14 dni.

§18

W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, mogą być nakładane następujące kary:
1. upomnienie;
2. nagana;
3. zakaz piastowania funkcji statutowych do 12 miesięcy;
4. zawieszenie w prawie pełnienia funkcji do 12 miesięcy;
5. zawieszenie w prawach członka do 12 miesięcy;
6. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

DZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA


§19

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem”;
3. Komisja Rewizyjna.

§20

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§21

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.
2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub utracili członkostwo, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§22

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej jak raz w roku.
3. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
4. Dopuszcza się informowanie o Walnym Zgromadzeniu Członków drogą elektroniczną za pomocą poczty email oraz umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie kierunków i wytycznych dla działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
4. uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie statutu i jego zmian;
7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
8. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady, w tym odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia w przedmiocie pozbawienia członkostwa.

§25

1. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne – w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków jest tajne tylko w przypadku głosowania nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W pozostałych przypadkach, głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków jest jawne.

§26

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział członkowie zwyczajni i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane:
a) na wniosek Zarządu;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział członkowie zwyczajni i członkowie honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.
4. Dopuszcza się informowanie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków drogą elektroniczną za pomocą poczty email oraz umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
ZARZĄD

§28

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

§29

1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
7. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania kierowania Stowarzyszeniem, Zarząd może powoływać, spośród członków Stowarzyszenia, zespoły przygotowujące propozycję rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia oraz jego rozwoju, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.

§30

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia przez podejmowanie stosownych uchwał;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
3) określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia;
4) uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;
5) składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzenie Członków;
6) wnioskowanie o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia”;
7) ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej;
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym sporządzanie budżetu;
9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
10) zatwierdzanie kandydatury na członka Stowarzyszenia;
11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
12) rozstrzyganie sporów między członkami;
13) podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia.
2. Od rozstrzygnięcia Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt. 12 – 13 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Zarządu. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej. Rozstrzygnięcia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach uregulowanych w niniejszym ustępie zapadają zwykłą większością głosów i obowiązują od chwili ich wydania, a Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest w trybie wewnętrznym ostateczna. Szczegółowy tryb postępowania oraz zakres rozpatrywanych spraw może określać regulamin Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA

§31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych, przynajmniej raz do roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu;
2. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Członków absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V: STRUKTURA


§34

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:
1) władze;
2) jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd;
2. Jednostki organizacyjne, np. komisje, koła, są powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej
5 członków Stowarzyszenia, zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających utworzenie tej jednostki, a w szczególności wskazanie celu statutowego Stowarzyszenia, dla realizacji, którego jednostka ma być powołana.
3. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje rada składająca się z nie więcej niż 2 członków, wybranych przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowanych przez Zarząd.
4. Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy rady jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE


§35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:
1) ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat uchwalonych przez Zarząd;
2) z dotacji, darowizn, subwencji i zapisów oraz spadków;
3) z ofiarności publicznej.

§36

Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia i w kasie.

§37

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uzyskać informację o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, dostępną na jego stronie internetowej, po zalogowaniu się.

§38

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa, a w razie jego nieobecności – dwóch Wiceprezesów.

§39

Zaciągnięcie zobowiązania lub świadczenie o wartości przewyższającej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wymaga zgody całego Zarządu podjętej w jednomyślnej uchwale.
ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§40

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Uchwalanie zmian statutowych jest jawne.

§41

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, według listy obecności Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Głosowanie nad rozwiązaniem Stowarzyszenia jest jawne.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.
ROZDZIAŁ VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

Wszelkie zawiadomienia, wnioski i ogłoszenia mogą być wysyłane do członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adresy mailowe, wskazane w deklaracji członkowskiej i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§43

Prawo interpretacji statutu posiada Walne Zgromadzenie Członków, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami – Zarząd.

§44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
 
© 2007-2015 Saab Klub Polska