Statut
27.12.2010.
STATUT STOWARZYSZENIA SAAB KLUB POLSKA

Tekst jednolity z dnia 21 kwietnia 2018 r.

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Saab Klub Polska i zwane jest w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest społeczną organizacją działającą na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), powołaną do upowszechniania kultury motoryzacyjnej, popularyzowania sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również inne kraje poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z przepisami miejscowego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§7

1. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, który zawiera w górnej części słowo SAAB, w środkowej części sylwetkę samolotu i w dolnej części słowa KLUB POLSKA
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej zawierającej następujące dane: nazwę, adres siedziby, adres strony internetowej, numer NIP i KRS. W środkowej części pieczęci znajduje się znak graficzny Stowarzyszenia. Stowarzyszenie używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Barwami Stowarzyszenia jest kolor niebieski, biały i szary.

ROZDZIAŁ II: CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Cele działania Stowarzyszenia są następujące:

1. popularyzacja marki Saab w Polsce oraz poza granicami kraju;
2. inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa;
3. kultywowanie historii marki Saab i opiekowanie się jej zabytkami;
4. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania;
5. ułatwienie kontaktu pomiędzy użytkownikami samochodów Saab w celu wymiany wiedzy i doświadczeń;
6. ułatwienie dostępu do wiadomości fachowych dotyczących marki Saab i poszczególnych modeli użytkownikom samochodów Saab w Polsce;
7. uzyskanie zniżek na produkty i usługi w serwisach, sklepach motoryzacyjnych itp., z których będą mogli korzystać członkowie stowarzyszenia.

§9

Cele swe Stowarzyszenie realizuje przez:

1. zrzeszanie osób zainteresowanych marką Saab;
2. inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie, w tym względzie, z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;
3. organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych;
4. organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej;
5. udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą;
6. udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju i techniki motoryzacyjnej;
7. organizowanie życia Stowarzyszenia;
8. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi działalności statutowej Stowarzyszenia;
9. wykonywanie innych czynności z dziedziny motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze;
10. prowadzenie serwisu informacyjnego w Internecie;
11. wydawanie biuletynów informacyjno-reklamowych;
12. gromadzenie literatury technicznej i fachowych instrukcji napraw w celu udostępniania jej członkom Stowarzyszenia;
13. działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych;
2. członków honorowych;
3. członków wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wykaże się zaangażowaniem w działania na rzecz Stowarzyszenia.
2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.
3. Małoletni mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zgromadzeniach Przedstawicieli Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§12

1. Osoba pragnąca wstąpić w poczet członków zobowiązana jest do złożenia deklaracji członkowskiej z oryginałem podpisu oraz opłacenia składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy, a osoba małoletnia przedłożyć ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.
2. Deklaracje członkowskie przyjmowane są cały rok a rozpatrywane przez Zarząd nie rzadziej, jak raz na dwa miesiące.
3. Po przyjęciu deklaracji Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub odrzuceniu kandydatury.

§13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. czynnego  i biernego prawa wyborczego po uzyskaniu pełnoletniości;
2. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia;
3. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w wybranych przez siebie dziedzinach;
4. korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia;
5. uczestniczyć w imprezach i zlotach organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach ustalonych przez Zarząd w regulaminach;
6. oznakowania swojego samochodu znakiem graficznym Stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1. brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnie opłacać składki członkowskie;
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności członka Stowarzyszenia;
5. postępować zgodnie z interesem Stowarzyszenia i chronić majątek Stowarzyszenia jak dobro własne;
6. informować o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej. Uchybienie obowiązkowi informowania obciąża danego członka;
7. wykazać się zaangażowaniem w działaniach na rzecz Stowarzyszenia.

§15

1. Godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia” nadawana jest osobom za szczególnie wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

§16

1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji z oryginałem podpisu.
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.
4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia i używać jego znaku na uzgodnionych zasadach.
5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz towarzyszenia oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.

§17

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
2) niepłacenia składki członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy do ostatniego dnia lutego;
3) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia;
4) śmierci;
5) utraty osobowości prawnej;
6) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. 2 i 3, członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków poprzez zgłoszenie do Zarządu, w terminie 14 dni.

§18

W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, mogą być nakładane następujące kary:

1. upomnienie;
2. nagana;
3. zakaz piastowania funkcji statutowych do 12 miesięcy;
4. zawieszenie w prawie pełnienia funkcji do 12 miesięcy;
5. zawieszenie w prawach członka do 12 miesięcy;
6. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

DZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków;
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem”;
3. Komisja Rewizyjna.

§20

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§21

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.
2. Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub utracili członkostwo, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków ma prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§22

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
WALNE ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

§23

1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej jak raz w roku.
3. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Przedstawicieli Członków i członków honorowych, na co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
4. Dopuszcza się informowanie o Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków drogą elektroniczną za pomocą poczty email oraz umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
5. Przedstawiciele Członków są wybierani na 4-letnie kadencje spośród członków w Regionach w liczbie po jednym przedstawicielu na każdych rozpoczętych 10 członków danego Regionu.
6. Podział kraju na Regiony oraz wykazy Członków danego Regionu według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku sporządzany jest przez Zarząd do ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym odbywają się wybory na Przedstawicieli Członków. Wykazy Członków Regionu są sporządzane na podstawie ewidencji Członków w oparciu o wydane karty klubowe i wpłaty składki członkowskiej.
7. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków może odwołać Przedstawiciela Członków przed terminem upływu 4 letniej kadencji na wniosek, co najmniej połowy członków stowarzyszenia z danego regionu lub co najmniej połowy Przedstawicieli Członków. Podstawą do odwołania jest nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia.
8. Szczegółowy tryb wyboru oraz odwołania Przedstawicieli Członków w Regionach określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków należy:

1. uchwalanie kierunków i wytycznych dla działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
4. uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. odwołanie Przedstawiciela Członków, uchwalanie statutu i jego zmian;
7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
8. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady, w tym odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia w przedmiocie pozbawienia członkostwa.

§25

1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków jest prawomocne – w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej dwóch trzecich uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków jest tajne tylko w przypadku głosowania nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W pozostałych przypadkach, głosowanie Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków jest jawne.

§26

1. W Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków mogą brać udział, poza Przedstawicielami Członków, także członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Przedstawicieli Członków w liczbie nie większej niż jedna osoba przypadająca na jednego Przedstawiciela.
2. Liczbę Przedstawicieli Członków na Walne Zgromadzenie, zasady podziału mandatów na poszczególne, wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, proporcjonalnie do liczby członków jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku, oraz procedurę zwoływania i przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych, określa Zarząd w formie regulaminu i podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia na 60 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W regulaminie uwzględnia się odpowiednio postanowienia §21 ustęp 1 i §25.

§27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków może być zwołane:
a) na wniosek Zarządu;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek, co najmniej 1/3 Przedstawicieli Członków;
d) na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków mogą brać udział – poza Przedstawicielami Członków – także członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Przedstawicieli Członków w liczbie nie większej niż jedna osoba przypadająca na jednego przedstawiciela.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków zwołuje Zarząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie.
4. Dopuszcza się informowanie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków drogą elektroniczną za pomocą poczty email oraz umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§28

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli Członków.

§29

1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.
7. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania kierowania Stowarzyszeniem, Zarząd może powoływać, spośród członków Stowarzyszenia, zespoły przygotowujące propozycję rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia oraz jego rozwoju, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.

§30

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia przez podejmowanie stosownych uchwał;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków;
3) określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia;
4) uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych;
5) składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zgromadzenie Przedstawicieli Członków;
6) wnioskowanie o nadanie przez Walne Zgromadzenie godności „Honorowego Członka Stowarzyszenia”;
7) ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej;
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym sporządzanie budżetu;
9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
10) zatwierdzanie kandydatury na członka Stowarzyszenia;
11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków, ustalanie liczby i podział mandatów na wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz procedur zwoływania i przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych;
12) rozstrzyganie sporów między członkami;
13) podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, regulaminów i uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia.

2. Od rozstrzygnięcia Zarządu w sprawach wskazanych w ust. 1 pkt. 12 – 13 przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Zarządu. Odwołanie wymaga zachowania formy pisemnej. Rozstrzygnięcia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków w sprawach uregulowanych w niniejszym ustępie zapadają zwykłą większością głosów i obowiązują od chwili ich wydania, a Uchwała Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków jest w trybie wewnętrznym ostateczna. Szczegółowy tryb postępowania oraz zakres rozpatrywanych spraw może określać regulamin Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

§33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie okresowych, przynajmniej raz do roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności, oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu;
2. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V: STRUKTURA

§34

1. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia obejmuje:

1) władze;
2) jednostki organizacyjne powołane przez Zarząd;

2. Jednostki organizacyjne, np. komisje, koła, są powoływane przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, zawierający wskazanie okoliczności uzasadniających utworzenie tej jednostki, a w szczególności wskazanie celu statutowego Stowarzyszenia, dla realizacji, którego jednostka ma być powołana.
3. Pracami jednostki organizacyjnej kieruje rada składająca się z nie więcej niż 2 członków, wybranych przez ogół członków danej jednostki i zaakceptowanych przez Zarząd.
4. Szczegółową strukturę, zakres i tryb pracy rady jednostki organizacyjnej określa regulamin przez nią opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE

§35

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:

1) ze składek członkowskich, wpisowego i innych opłat uchwalonych przez Zarząd;
2) z dotacji, darowizn, subwencji i zapisów oraz spadków;
3) z ofiarności publicznej.

§36

Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia i w kasie.

§37

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uzyskać informację o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, dostępną na jego stronie internetowej, po zalogowaniu się.

§38   

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa, a w razie jego nieobecności – dwóch Wiceprezesów.

§39

Zaciągnięcie zobowiązania lub świadczenie o wartości przewyższającej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wymaga zgody całego Zarządu podjętej w jednomyślnej uchwale.


ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§40

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków, podjętej większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków.
2. Uchwalanie zmian statutowych jest jawne.

§41

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków, podjętej większością głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, według listy obecności Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków.
2. Głosowanie nad rozwiązaniem Stowarzyszenia jest jawne.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.

ROZDZIAŁ VIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

Wszelkie zawiadomienia, wnioski i ogłoszenia mogą być wysyłane do członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adresy mailowe, wskazane w deklaracji członkowskiej i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§43

Prawo interpretacji statutu posiada Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Członków, a w okresie między Walnymi Zgromadzeniami – Zarząd.

§44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)